marketplace

Fikih Jual Beli Produk Melalui Marketplace

Jual beli produk melalui marketplace dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli dan akad ijarah; Pengendapan saldo oleh marketplace…