Topic
Home / Pedoman Alih Aksara

Pedoman Alih Aksara

Berikut adalah panduan alih aksara dari huruf Arab ke huruf Latin (ejaan bahasa Indonesia). Alih aksara huruf Arab ke huruf Latin dalam ejaan bahasa Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

Pedoman ini disajikan untuk menjadi standar penulisan artikel dan berita di dakwatuna.com dengan tetap memprioritaskan kata yang populer penggunaannya dan kata yang sudah diserap oleh bahasa Indonesia.

Alih aksara Qalam

Beberapa penulis menggunakan sumber berbahasa Inggris beserta alih aksaranya. Dalam bahasa Inggris, yang sering digunakan adalah alih aksara Qalam. Kadang-kadang, perbedaan alih aksara tersebut dengan alih aksara kritis Indonesia menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan pembacaan.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan alih aksara Qalam dengan alih aksara kritis Indonesia.

Penulisan Arab

Alih aksara Qalam (Inggris)

Alih aksara kritis (Indonesia)

Kata dari alih aksara Qalam

Kata dari alih aksara kritis

ـُ

O u Omar, Othman, Osama Umar, Utsman, Usamah

ث

Th ts Othman, hadith, Haditha, Ibn Kathir, Yathrib Utsman, hadits, Haditsah, Ibnu Katsir, Yatsrib

Dh dz Abu Dhar, Al-Tirmidhi Abu Dzar, At-Tirmidzi

ش

Sh sy Aisha, QuraishShihab, Shia Aisyah, QuraisySyihab, Syi’ah

ص

S sh sahih shahih

Z zh al-Hafiz al-Hafizh

ة

t, h (luluh dalam penyerapan) t, h Abraha, Aqaba, Amina, Aisha, Alqama, fitna, Haditha, Shia, sura, Osama Abrahah, Aqabah, Aisyah, Alqamah, fitnah, Haditsah, Syi’ah, surah, Usamah

 Penyerapan kata

Kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami penyederhanaan atau perubahan, baik dalam hal penulisan maupun pengucapannya. Sebagai contoh, huruf ق (qaf) pada Irak, Ya’kub, akhlak, fikih, kadar, dan kaidah telah diserap menjadi k; sedangkan pada pada Qur’an dan Masjidil Aqsa tetap bentuknya dan dialihaksarakan sebagai q.

Setiap kata serapan dapat mengalami satu atau lebih hal-hal berikut:

 1. Pengabaian apostrof (‘) untuk alih aksara ain hidup.
 2. Hamzah hidup tidak dilambangkan.
 3. Hamzah mati di akhir kata tidak dilambangkan.
 4. Pengabaian huruf ya yang ditasydid dengan huruf sebelumnya dibaca kasrah.
 5. Kata sandang “al” diabaikan atau ditulis bersambung.
 6. Penyederhanaan alih aksara sh/ṣ dan ts/ṡ menjadi s.
 7. Penyederhanaan alih aksara dz/ż menjadi z.
 8. Penyederhanaan alih aksara zh/ẓ menjadi z.
 9. Perubahan alih aksara zh/ẓ menjadi l.
 10. Penyederhanaan alih aksara dh/ḍ menjadi d.
 11. Penyederhanaan alih aksara th/ṭ menjadi t.
 12. Perubahan alih aksara f menjadi p.
 13. Perubahan alih aksara q menjadi k.
 14. Perubahan alih aksara ain mati menjadi k.
 15. Perubahan alih aksara hamzah mati di tengah kata menjadi k.
 16. Alih aksara diftong menggunakan u atau i.
 17. Perubahan dialek dari harakat hidup (a, i) menjadi e.
 18. Penyisipan huruf sesuai harakat huruf ketiga dari akhir (a, i, atau u) pada kata bahasa Arab dengan huruf kedua dari akhir dibaca mati.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara alih aksara dan kata serapan tersebut.

No.

Penulisan Arab

Alih aksara kritis

Alih aksara diplomatik

Perubahan

Kata dari alih aksara kritis

Kata serapan

1.a.

عَ

‘a ‘a a Assalamu ‘alaykum, ‘alayhissalam, syari’at, ‘Ashr, ‘Abdullah, ‘Abdul Muththalib, ‘Aisyah, ‘Amr, Ibn ‘Abbas, ‘Utsman ibn ‘Affan, Mu’adz, Fir’awn, jama’ah, Jumat Assalamu alaikum, alaihissalam, syariat, Asar, Abdullah, Abdul Mutthalib, Aisyah, Amar, Ibnu Abbas, Usman bin Affan, Muaz, Firaun, jamaah, Jumat

b.

عِ

‘i ‘i i ‘Isa, ‘Isya’, ‘Idul Fithri, ‘Idul Adhha, al-‘Iraq, dhu’afa’, dha’if, adh-Dha’ifah Isa, Isya, Idul Fitri, Idul Adha, Irak, duafa, dhaif, ad-Dhaifah

c.

عُ

‘u ‘u u ‘Umar ibn al-Khaththab, ‘Utsman ibn ‘Affan, ‘ulama` Umar bin Khatthab, Usman bin Affan, ulama

2.

ء

` atau ‘ tidak dilambang-
kan atau ‘
tidak dilambang-
kan
al-Qur’an, an-Nasa’iyy al-Quran, an-Nasai

3.

ءْ

` atau ‘ tidak dilambang-
kan
tidak dilambang-
kan
Isra’, ‘Isya`, ‘ulama`, dhu’afa`, Muwaththa’ Isra, Isya, ulama, duafa, Muwattha

4.

ـِيّ

Iyy ‘a i Yahudiyy, Nashraniyy, Nabiyy, kursiyy, al-Khudriyy, al-Bukhariyy, an-Nasa’iyy, an-Nawawiyy, al-Albaniyy, ma’shiyyat Yahudi, Nasrani, Nabi, kursi, al-Khudri, al-Bukhari, an-Nasai, an-Nawawi, al-Albani, maksiat

5.a.

اَلْ

al- al- diabaikan al-Qur’an, al-‘Iraq, ‘Umar bin al-Khaththab, al-Bukhariyy, an-Nasa’iyy, an-Nawawiyy, al-Albaniyy Quran, Irak, Umar bin Khatthab, Bukhari, Nasai, Nawawi, Albani

b.

اَلْ

al- al- Al-(ditulis bersambung) Al-Kitab, Al-Qur’an Alkitab, Alquran

6.a.

ص

Sh Sh s Masjidul Aqsha, Bashrah, ikhlash, shadaqah, shahih, shalat, Shubh, ‘Ashr, tashhih, mushhaf, Nashraniyy, ma’shiyyat Masjidul Aqsha, Basrah, ikhlas, sedekah, sahih, salat, Subuh, Asar, tashih, mushaf, Nasrani, maksiat

b.

ث

Ts Ts s hadits, ‘Utsman hadis, Usman

7.

Dz Dz z adzab, adzan, muadzin, madzhab, at-Tirmidzi azab, azan, muazin, mazhab, Tirmizi

8.

Zh Zh z zhahir, zhalim, Zhuhr zahir, zalim, Zuhur

9.

Zh Zh l hafazh, nazhar, zhahir, zhalim, Zhuhr hafal, nalar, lahir, lalim, Lohor

10.

ض

Dh Dh d dhu’afa`, haidh, ridha, Ramadhan, ‘Idul Adhha duafa, haid, rido, Ramadan, Idul Adha,

11.

ط

Th Th t ‘Abdul Muththalib, ‘Umar bin al-Khaththab, Fathimah, ‘Idul Fithri, fithrah, Muwaththa’, sulthan Abdul Mutthalib, Umar bin Khatthab, Fatimah, Idul Fitri, fitrah, Muwattha, sultan

12.

ف

F F p fahm, nafs paham, napas

13.

ق

Q Q k Ya’qub, al-‘Iraq, aqidah, akhlaq, fiqh, haqiqah, nifaq, munafiq, shadaqah, taqlid, taqwa, qadr, qaidah, waqf Ya’kub, Irak, akidah, akhlak, fikih, hakikat, nifak, munafik, sedekah, taklid, takwa, kadar, kaidah, wakaf

14.

عْ

k Ja’far, jama’, da’wah, Mi’raj, ma’ruf, ma’shiyyat, mu’jizat, ta’dil Jakfar, jamak, dakwah, Mikraj, makruf, maksiat, mukjizat, takdil

15.

ؤْ

k mu’min, ru’yah mukmin, rukyat

16.a.

ـَوْ

Aw Au au Fir’awn, Sawdah Firaun, Saudah

b.

ـَيْ

Ay Ai ai al-Layl, Layla, Assalamu ‘alaykum, ‘alayhissalam, bayt, Baytullah, Hudzayfah, Husayn al-Lail, Laila, Assalamu alaikum, alaihissalam, bait, Baitullah, Huzaifah, Husain

17.a.

َـَ

a a e Husayn, jama’ah, Makkah, Madinah, masjid, shadaqah, syaikh Husein, jemaah, Mekkah, Medinah, mesjid, sedekah, syeikh

b.

ئِ

I i e Hijaz, faidah, qaidah Hejaz, faedah, kaidah

18.a.

ـَـْ

sisipan a ‘Ashr, fahm, fajr, khamr, Abu Bakr, Abu Jahl, Badr, Ka’b, nafs, qadr, Syarf, syarh, waqf Asar, paham, fajar, khamar, Abu Bakar, Abu Jahal, Badar, Kaab, napas, qadar, Syaraf, syarah, wakaf

b.

ـِـْ

sisipan i fiqh, Khidhr fikih, Khidir

c.

ـُـْ

sisipan u hukm, Shubh, Zhuhr, khamr hukum, Subuh, Zuhur, khamar

Catatan:

 1. Kata ‘Al-Kitab’ bermakna umum.
 2. Kata ‘Alkitab’ menjadi bermakna khusus sebagai nama kitab suci agama Kristen.

Pedoman alih aksara

Tabel di bawah ini menyajikan pedoman alih aksara diplomatis.

Huruf Arab

Alih aksara

Keterangan

ا
ب B b
ت T t
ث Ts ts
ج J j
ح Ḥ ḥ h dengan satu titik di bawah
خ Kh kh
د D d
ذ dz dz
ر R r
ز Z z
س S s
ش Sy sy
ص Sh Sh
ض Dl dl
ط Th th
ظ Zh zh
ع ʿ voiced pharyngeal fricative
غ Gh gh
ف F f
ق Q q
ك K k
ل L l
م M m
ن N n
ه H h
و W w
ء tidak dilambangkan atau ‘
ي Y y
vokal panjang ā ī ū ditandai dengan garis di atas vokal
اَﻱْ Ai diftong
اَﻭْ Au diftong

Alih aksara dan alih bunyi huruf ta marbuta

Huruf ta marbutah di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai t atau dialihbunyikan sebagai h (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

Transliterasi

Transkripsi waqaf

Kata serapan

haqiqat haqiqah Hakikat
mu’amalat mu’amalah muamalat, muamalah
mu’jizat mu’jizah Mukjizat
musyawarat musyawarah musyawarat, musyawarah
ru’yat ru’yah rukyat, rukyah
shalat shalah Salat
surat surah surat, surah
syari’at syari’ah syariat, syariah

Catatan:

 1. Kata ‘surat’ bermakna umum.
 2. Kata ‘surah’ bermakna khusus. Kata ini yang disarankan oleh KBBI jika yang dimaksud adalah surah Alquran.

Penulisan kata majemuk

Penulisan kata majemuk dapat dilakukan menurut alih aksara kata perkata atau alih bunyi.

Transliterasi

Transkripsi

Abd Allah Abdullah, Abdillah, Abdallah
Nashir al-Din Nashiruddin
Sidrat al-Muntaha Sidratul Muntaha
Syu’ab al-Iman Syu’abul Iman
Kitab al-Mi’raj Kitabul Mi’raj
Musnad al-Kabir Musnadul Kabir

Penulisan i’rab (pembacaan)

Penulisan kata majemuk yang berubah cara pembacaannya dapat dilakukan menurut alih aksara asal unsur kata atau alih bunyi.

Transliterasi asal

Transkripsi

Abu Abdullah Abu Abdillah
Abu Abdurrahman Abu Abdirrahman
Ali bin Abu Thalib Ali bin Abi Thalib
Sidratul Muntaha Sidratil Muntaha

Penulisan kata sandang “Al”

Kata bahasa Arab dengan kata sandang al:

 • Ditulis dengan tanda hubung (-). Pada tahun 2002, revisi Al-Qur’an dan Terjemahnya. Dalam revisi terakhir ini, al ditulis dengan tanda hubung.
  • Al-Quran
  • Al-Fatihah
  • Al-Kitab
 • Ditulis berdasarkan alih aksara (transliterasi) atau alih bunyi (transkripsi). Transliterasi ini mengikuti gaya penulisan dalam bahasa Inggris atau untuk keperluan pengurutan abjad, sedangkan transkripsi lebih banyak penggunaannya dalam bahasa Indonesia yang cenderung menuliskan kata sebagaimana pengucapannya.

Transliterasi

Transkripsi

al-Din ad-Din
al-Nawawi an-Nawawi
al-Rahman ar-Rahman
al-Tirmidzi at-Tirmidzi

 

 • Ditulis dengan huruf kapital (Al) atau tidak (al).

Al

al

Al-Quran al-Quran
Al-Bukhari al-Bukhari
Al-Albani al-Albani

 

Demikian pedoman ini disajikan untuk menjadi pegangan para penulis, kontributor dan seluruh redaktur yang terlibat dalam pengolahan dan pembuatan konten di dakwatuna.com.

Figure
Organization