Home / Dasar-Dasar Islam / Aqidah / Fitnah Dajjal

Fitnah Dajjal

Kita sekarang berada di akhir zaman. Kiamat sudah dekat. Salah satu tanda kiamat adalah munculnya Dajjaal. Ada Dajjaal yang sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits shahih, dan ada pula anak buah Dajjaal atau orang-orang yang memiliki karakter seperti Dajjaal. Keduanya senantiasa menimbulkan fitnah, kerusakan, dan penyesatan. Proyek perusakan dan penyesatan mereka, kadang begitu gamblang menyolok mata. Kadang dibungkus dengan berbagai macam alasan yang masuk akal.

Bagi umat Islam yang memahami Islam atau belajar tentang Islam, pasti mendengar berita tentang Dajjaal. Karena hadits yang membicarakan tentang Dajjaal sangat banyak dan kebenaran beritanya sampai ke tingkat mutawattir (periwayatan hadits yang disampaikan oleh orang banyak dari satu generasi ke generasi berikutnya). Dan hadits mutawwatir dipastikan kebenarannya dan tidak ada yang mengingkarinya dari kalangan ulama.

Datangnya Dajjaal yang kemudian berhadapan dan dibunuh oleh Nabi Isa a.s., merupakan salah satu tanda-tanda dari hari kiamat. Bahkan Nabi Isa a.s. bukan hanya membunuh Dajjaal, tetapi menghancurkan salib dan memerangi orang-orang kafir. Nabi Isa a.s. pada saat itu menjadi pemimpin yang adil dan mengikuti syariat Nabi Muhammad saw. Berita tentang turunnya Dajjaal dan Nabi Isa a.s. adalah aqidah yang harus diyakini oleh umat Islam secara keseluruhan, karena bersumber dari hadits shahih dari Rasulullah saw.

Begitu besarnya bahaya fitnah Dajjaal, sampai Rasulullah saw. memerintahkan kepada umatnya untuk senatiasa berdoa dalam setiap shalat agar terbebas dari fitnah tersebut. Beliau bersabda, “Jika kalian membaca tasyahud, maka berlindunglah dari empat hal, yaitu berkata: ‘Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari adzab Jahannam, dari adzab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah al-Masih ad-Dajjaal.’” (HR Muslim)

Arti Dajjaal

Dajjaal menurut bahasa berasal dari kata dajala, berarti berdusta dan menutup. Dajala haq bil batil artinya menutupi atau mencampuradukkan yang hak dengan yang batil. Disebut dajjaal karena menutupi kebenaran dengan kata-kata dustanya. Dajjaal berarti seorang yang sangat pendusta dan menutupi kebenaran. Sedangkan Dajjaal yang disebutkan dalam hadits adalah satu mahluk khusus sebangsa manusia yang akan muncul di hari-hari menjelang kiamat, memfitnah manusia, dan mempunyai karakteristik khusus.

Hadits-hadits tentang Dajjaal

Disebutkan dalam hadits- hadits Rasulullah saw.:

“Selain Dajjaal lebih aku takuti atasmu dari dajjaal. Jika Dajjaal keluar dan aku berada di hadapan kalian, maka aku melawannya membela kalian. Tetapi jika ia keluar dan aku tidak di antara kalian, maka setiap orang membela diri sendiri. Allah akan melindungi setiap muslim. Dajjaal adalah pemuda berambut keriting, mata (kirinya) menonjol, seperti saya umpamakan dengan Abdul ‘Uzza bin Qathan. Siapa yang menjumpainya, maka bacalah awal surat al-Kahfi. Dajjaal akan keluar di antara jalan Syam dan Irak. Berjalan membuat kerusakan di kanan dan di kiri. Wahai hamba-hamba Allah, tetap teguhlah (pada ajaran Islam).” (HR Muslim)

“Setiap negeri pasti didatangi Dajjaal, kecuali Mekkah dan Madinah.” (HR Muslim).

“Mengikuti Dajjaal 70 ribu orang-orang Yahudi dari Asbahan yang memakai topi.” (HR Muslim).

“Setiap Nabi pasti memperingatkan kaumnya dengan si buta pendusta. Ingatlah bahwa Dajjaal adalah buta, dan Rabb kalian Azza wa Jalla tidak buta. Dajjaal ditulis di antara dua matanya k f r (kafir).” (Muttafaqun alaihi).

“Maukah aku ceritakan berita tentang Dajjaal, sesuatu yang pernah diceritakan setiap nabi pada kaumnya. Dajjaal adalah buta, dia datang dengan sesuatu seperti surga dan neraka. Apa yang dikatakan surga adalah neraka.” (Muttafaqun ‘alaihi).

“Dajjaal akan muncul pada umatku, maka ia hidup selama 40 (saya tidak tahu apakah 40 hari, atau bulan atau tahun). Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam, ia seperti Urwah bin Mas’ud. Maka Isa as. mencari Dajjaal dan menghancurkannya. Kemudian Isa tinggal bersama manusia 7 tahun, tidak akan terjadi permusuhan di antara dua kelompok.” (HR Muslim).

“Perang besar, pembukaan kota Konstantinopel dan keluarnya Dajjaal (terjadi) dalam 7 bulan.” (HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Ciri-Ciri Dajjaal

Banyak lagi hadits-hadits yang menjelaskan ciri-ciri dan karakteristik Dajjaal yang akan datang di akhir zaman. Dan dari beberapa hadits di atas dapat disimpulkan tentang sifat dan karakteristik Dajjaal adalah:

¨ Mahluk dari bangsa manusia keturunan Yahudi.

¨ Ciri khas fisiknya: berambut keriting, mata kanannya buta, mata kirinya menonjol, di antaranya tertulis kafir.

¨ Senantiasa berdusta dan menipu manusia agar menjadi kafir dan menjadi pengikutnya.

¨ Aktivitasnya membuat kerusakan di bumi.

¨ Pengikut setianya orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir.

¨ Senantiasa keliling dunia, kecuali Mekkah dan Madinah.

¨ Datang membawa keajaiban yang dapat menyihir dan menipu manusia, dengan harta, kekuasaan, dan wanita.

¨ Dajjaal akan berhadapan dan dibunuh oleh Nabi Isa a.s.

Namun, di samping Dajjaal yang sebenarnya, Rasulullah saw. juga mengingatkan umatnya akan bahaya orang-orang yang memiliki sifat Dajjaal. Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. bersabda : “Tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya Dajjaal-Dajjaal pendusta sekitar 30 orang, semuanya mengaku utusan Allah.” (HR Muslim).

“Selain Dajjaal ada yang lebih aku takuti atas umatku dari Dajjaal, yaitu para pemimpin yang sesat.” (HR Ahmad).

Fitnah Dajjaal

Dajjaal hadir untuk membuat fitnah yang menyebabkan orang beriman menjadi sesat dan kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, di samping ada Dajjaal yang sebenarnya, ada juga manusia-manusia yang mempunyai karakteristik seperti Dajjaal. Oleh karena itu umat Islam juga harus mewaspadainya. Mereka adalah para pemimpin yang sesat dan nabi-nabi palsu. Mereka sangat berbahaya karena datang pada setiap tempat dan waktu. Sedangkan Dajjaal akan datang hanya menjelang hari kiamat. Maka para pemimpin yang sesat yang memiliki sifat-sifat Dajjaal tingkat bahayanya lebih kuat dari Dajjaal yang sebenarnya. Namun keduanya adalah fitnah yang harus diwaspadai oleh setiap muslim.

Para pemimpin di sepanjang masa selalu ada yang menjadi musuh para nabi dan para dai yang mengajarkan kebenaran. Dari mulai Raja Namrud, Fira’aun, dan Abu Jahal, sampai pemimipin sesat setelah wafatnya Rasulullah saw. Mereka di antaranya pemimpin-pemimpin dunia yang membantai dan menghancurkan negeri muslim, dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya yang menimbulkan fitnah, menebar kesesatan, dan membuat kerusakan di dunia.

Fitnah Dajjaal, baik yang sebenarnya maupun para pemimpin yang memiliki sifat Dajjaal, adalah bahaya laten yang harus dihadapai umat Islam. Fitnah Dajjaal membuat umat Islam menjadi sesat dan kafir. Dan umat Islam dapat saling bunuh karena fitnah Dajjaal tersebut. Dajjaal memutarbalikan fakta, sehingga yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar, yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram. Fitnah tersebut didukung dengan dana, media masa, dan oknum-oknum yang memang telah sesat. Lebih dahsyat lagi Dajjaal didukung lembaga internasional dan negara-negara adidaya.

Fitnah yang paling bahaya dari Dajjaal adalah yang keluar dari mulutnya. Dan fitnah ini didukung media masa dan disebarkan keseluruh penduduk dunia. Masuk ke rumah-rumah keluarga muslim dan menyesatkan mereka. Dajjaal –baik yang sebenarnya atau yang mirip-mirip– senantiasa mengucapkan kata-kata yang membuat manusia sesat dari agama Allah. Dajjaal senantiasa memproduk ungkapan sesat, batil, dan kontroversial. Sehingga kebenaran menjadi kabur dan tidak jelas, sedangkan kebatilan seolah-olah indah dan menarik. Kebenaran selalu ditutup-tutupi dan dibungkus dengan dusta. Syariat Islam dianggap kejam dan tidak manusiawi, sedangkan nilai-nilai sekular dianggap baik, adil, dan paling cocok untuk kehidupan di era modern. Nilai-nilai agama dijauhkan dan direduksi dari kehidupan sosial dan kenegaraan. Bid’ah dianggap sunnah dan sunnah dianggap bid’ah. Umat Islam dicap fundamentalis, ekstrem, dan teroris; sedangkan non-muslim dianggap humanis, baik, dan demokratis.

Apakah Ibnu Shayyaad adalah Dajjaal?

Disebutkan dalam hadits:

Dari Abdullah berkata, kami bersama Rasulullah saw. maka kami melewati anak-anak, di antaranya Ibnu Shayyaad. Anak-anak lari, sedangkan Ibnu Shayyaad tetap duduk. Seolah-olah Rasulullah saw. tidak suka padanya. Rasuullahl saw. berkata padanya: ”Apakah engkau bersaksi bahwa aku Rasulullah saw.?” Ibnu Shayyaad berkata: ”Tidak, tapi apakah engkau bersaksi bahwa aku Rasulullah saw.“ Berkata Umar, ”Wahai Rasulullah saw., biarkanlah aku membunuhnya.” Rasulullah saw. berkata: ”Jika benar yang engkau lihat (adalah Dajjaal), maka engkau tidak akan bisa membunuhnya.” (HR Muslim)

Rasulullah saw. tidak memastikan bahwa Ibnu Shayyaad adalah Dajjaal yang dimaksud itu, walaupun demikian beliau juga membiarkan dan tidak menafikan ketika sebagian sahabat bersumpah bahwa dia adalah Dajjaal. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah Ibnu Shayaad adalah Dajjaal? Memang ketika Rasulullah saw. menyebutkan sifat-sifat Dajjaal yang akan muncul menjelang hari kiamat, di antaranya bahwa Dajjaal adalah kafir dari keturunan Yahudi, tidak akan memasuki Mekkah dan Madinah, dan tidak punya anak. Sedangkan Ibnu Shayaad mengaku muslim, walaupun dari keturunan Yahudi. Dia lahir di Madinah, mempunyai orang tua, dan punya anak. Dan Ibnu Shayyaad sempat berangkat haji menuju Mekkah bersama Abu Said al-Khudri.

Ilmu secara pasti tentang Ibnu Shayyaad Dajjaal atau bukan, hanyalah Allah yang tahu. Tetapi dari isyarat Rasulullah saw. dan sifat-sifatnya, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa Ibnu Shayyaad salah seorang yang memiliki sifat Dajjaal. Dia ahli sihir, dukun, dan mengaku banyak tahu tentang masalah ghaib. Sehingga, ketika sebagian sahabat bersumpah, diantaranya Umar bin Khattab bahwa Ibnu Shayyaad adalah Dajjaal, Rasulullah saw. tidak menafikannya. Wallahu Alam.

Kiat-kiat Menghadapi Fitnah Dajjaal

Untuk menghadapi fitnah Dajjaal, maka umat Islam harus berjihad melawan kebatilan. Ulama harus menjelaskan kepada umat antara yang hak dengan yang batil agar mereka tidak menjadi bingung dan tidak tersesat. Rasulullah saw. bersabda: “Sebaik-baiknya jihad adalah perkataan yang benar pada penguasa yang sesat.” (HR Ahmad).

Seluruh bentuk fitnah harus dilawan oleh umat Islam. Fitnah kemusyrikan, fitnah pelecehan terhadap kehormatan Nabi saw., fitnah pembunuhan, fitnah pornografi dan pornoaksi, fitnah pelecehan terhadap Islam dan umat Islam, dan fitnah lainnya. Dan fitnah itu harus dilawan dengan semua bentuk kekuatan yang dimiliki dan bisa dimiliki umat Islam sehingga Islam menjadi ajaran yang eksis di muka bumi ini. Allah swt. berfirman: ”Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.” (Al-Anfal: 39).

Sedangkan kiat praktis yang harus dilakukan oleh umat Islam, yaitu senantiasa membaca Al-Qur’an dan menghafalkannya. Khususnya surat Al-Kahfi. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa yang hapal 10 ayat pertama surat al-Kahfi, maka dia selamat dari Dajjaal” (HR Muslim).

Advertisements

Redaktur:

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (278 votes, average: 9,40 out of 10)
Loading...

Pengasuh Pesantren Al-Quran Hidayatul Islam Jakarta.

 • aziz

  kirim artikel

 • Sebenarnya Dajjal sudah muncul cukup lama yaitu bangsa Yahudi, dimana secara nyata mereka memang memerangi umat Islam. bagaimana dengan negeri palestina sebagai negeri jihad, sebagaimana kita tahu perang di sana tidak pernah akan selesai kecuali jika Israel dibom nuklir dan dimusnahkan dan anteknya Amerika serikat.

 • ya Allah lindungi kami dari fitnah dajjal

 • Syaugi

  Semoga Sang Khalik melindungi kaum Muslimin baik oleh Dajjal yg sebenarnya maupun peminpin yg sesat yg memiliki sifat Dajjal. Moga juga diberi keteguhan u/ senantiasa berada dlm keimanan.

 • ibn_juii

  Ya Allah jgn lah Kau hidupkan aku di zaman adanya Dajjal Naudzu billa min dzalik. dan matikanlah kami kaum Mukminin dg kematian yg khusnul khotimah amin…

 • rina

  assalamu'alikum..

 • nr anto

  jangan-jangan sekarang sudah ada semacam organisasi atau jamaah para dajjal atau institusi penghasil para dajjal yg akan menjadi tentara setia dajjal, naudzu billahi min dzalik..

 • endang pratiwi

  alhamdulillah….artikel ini memberi info musuh yang sebenar-benarnya,semoga Allah senantiasa melindungi kaum muslimin

 • gue hanya mau ngucapin terima kasih atas informasinya mengenai Dajjal.

  buat saudara muslim di penjuru dunia tanpa kecuali, marilah kita selalu

  menjaga diri dari sifat2 yang membuat kita lemah. Ingatlah bahwa Allah

  tidak menyukai orang yang lemah.

  oya mengenai Dajjal, saya juga pernah membaca, kalau Dajjal Laknatullah

  nantinya akan muncul setelah lahirnya Imam Mahdi (m'f kalo keliru)

  Dajjal memporak-porandakan pintu Baitul Muqadish dan membunuh setiap

  orang yang tidak menurut kepada kehendaknya.

  yang pasti Dajjal akan mengacaukan suasana kota. Imam Mahdi berusaha

  memberantas Dajjal dan pasukannya.

  dan akhirnya Nabi Isa turun di waktu subuh (saat itu Imam Mahdi setelah melihat

  ciri-cirinya langsung mengenali dan mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami shalat

  Subuh). Mereka merencanakan untuk melakukan penyerangan secara mendadak

  kepada pasukan Dajjal yang akhirnya karena tidak menyangka datangnya serangan akhirnya pasukan dajjal kalang kabut. Dajjal di bunuh Nabi Isa

 • Thx infonya ttg dajjal…
  Marilah qt sbg saudara muslim tuk bersama-sama melawan fitnah DajjaL(semoga Alloh Melaknatnya). Teguhkan Iman, Kuatkan Taqwa, Saling peringat-memperingatkan kpd saudara seiman, dan yg terakhir jgn sampai ada suatu masa atau saat yang tidak kita gunakan untuk mengingat Alloh…
  Karena satu hal yang paling disesali para ahli surga adalah saat dimana tidak mereka gunakan untuk mengingat Alloh…
  Jadikan Dajjal sebagai musuh yang harus dibasmi walaupun kelak imam Mahdi dan Nabi Isa yang juga akan melakukannya. Tapi dimasa sekarang ini akankah kita diam dalm permainan fitnah Dajjal wahai saudara seimanku ???
  Sesungguhnya Alloh Tahu Apa Yang Tidak Kamu Ketahui

 • qonita

  wah..artikel ini bener2 berguna..

  apalagi disaat orang2 dalam keadaan yang sudah lupa akan dajal..

  padahal setahu saya dajal justru akan muncul ketika orang2 sudah lupa dgn keberadaannya…

  tapi,sebenarnya sistem dajal memang sudah berlangsung sejak lama..

  sekarang ini berbagai macam sektor kehidupan juga sudah dikuasai..

  seperti dalam bidang keuangan,,

  kita bisa lihat di dalam uang 1 dolar AS yang sudah menggambarkan kekuasaan dajal..

  untuk lengkapnya, saya sarankan anda utk membaca buku "dajal dan simbol setan"

 • Efita Fani

  Indonesia akan lenyap sebelum munculnya dajjal….

 • sebelumnya thankz y ataz infonya……..

  artikel ini sangat bermanfaat,,n smoga yg udah membacanya,,bisa menghindari diri dr fitnah dajjal……

  truz trang saya masih penasaran ma dajjal….

  n saya mo nanya sebenarnya dajjal itu manusia atau setan sech…??

 • hamba Allah

  semoga ALLAH menghindarkan kita dari fitnah dajjal.

 • semoga kita terhindar dari fitnah dajjal yang keji

 • karman

  Assalamualaikum Wr. Wb. ada pertanyaan nih bagaimana kalau kita difitnah secara berjamaah apa yag mengfitnah bisa disebut dajjal juga? bagaimana cara menanggulanginya doa2 apakah yang musti kita baca agar fitnah terungkap bagaimana sikap kita kita? terimakasih wasalaam

 • Ansori

  Jalankan sunnah secara 100% dalam kehidupan kita sehari-hari,betulkankan tauhid dan keyakinan kita kepada Allah, niscaya kita akan selamat.

 • Reza

  jalan keluarnya tetap perkuat iman dan selalu menjalankan perintah Allah dan sunah nabi insya Allah kita akan terhindar dari fitnah dajjal.

 • seperti kita ketahui dan yakini bahwa dajjal akan muncul, dan seperti kita ketahui pula bumi palestin hingga akhir jaman merupakan tempat sengketa

 • Rico

  Yap, Dajjal-dajjal kecil emang udah pada keluar, dan semakin lama semakin berani ia berdiri di muka umum.

  Kebanyakkan dajjal-dajjal ini ada di perusahaan baik besar maupun kecil,mereka menyebarkan fitnah, bid'ah dan banyak hal lainnya yg bersifat kejam dan hal yg tdk manusiawi justru dikatakan sebagai hal yg benar dan yg seharusnya kitalakukan.

  Mereka (dajjal) juga ada dilingkungan masyarakat, mereka adalah orang-orang yg suka menyebarkan fitnah dan bergosip. Sayang seribukali sayang, mereka tidak sadar & tdk mau di sadarkan bahwasan 'mereka' (org-org yg suka bergosip dan menyebarkan fitnah dan berburuksangka) secara tdk langsung "TELAH MENJADI TANDA-TANDA KIAMAT TERSEBUT". A'uzubilaminzalik, Subhanallah.

 • WAWAN

  semoga kita terhindar dari fitnah dajjal

 • dewi

  Kayaknya orang-orang di sekitar saya banyak yang punya sifat-sifat dajjal tuh..

  Ya Allah, lindungi hamba dari mereka…

 • Rahm

  Ada situs yang membahas dengan detil dengan Dajjal & Yajud Majud yaitu di Swara Muslim Cyber Book dengan Judul 1. Dajjal dan Yajud Majud
  2. Dajjal dan Simbol Setan
  Semoga bisa dimengerti

  Wallahu A'lam Bisshowab

 • Hmmm…syukurlah masih ada yg menafsirkan arti dajal dgn benar.syukron

 • resti dan vina

  thanx bwt informasi tentang DAJJAL
  ya disini saya mw mengajak kpd saudra muslim lainnya untuk truz waspada terhdp datangnya dajjal dan para anak buahnya. karena menurut sepengetahuan saya anak buah dajjal telah ada dan berkeliaran dibumi saat ini yaitu terutama adalah kaum yahudi.
  dekatkan truz ya pd sang khalik,dan jgn cepat termakan hasutan dan rencana2 org barat trhdp kaum muslim.
  tetap bersatu islam…..!

 • panji

  Ya Allah kenapa engkau menciptakan Dajjal

 • Yaaa Allah!lindungi q dr semua fitnah-Mu,jadikanlah q org yg selalu dlm perlindungan-Mu!dan semoga q termasuk hamba-Mu yg beriman sampai akhir khayat q.

  thank's bwt info ttg Dajjal za,q sgt mendkg bgt coz dg adax info ni qt semua akn taw dan kembali ke jln yg LURUS,dan smg org yg tersesat kembali kejln yg BENAR!Amin………..!!!

  Dizaman yg serba modern ni banyak org yg mengaku islam pi tak mw menjlnkan agama,pa tu yg nmx ORG ISLAM?sesungghx sebaik2 org islam adl dia yg msh mw menyebut nm ALLAH dimnpun dan kpnpun.dan msh mw mengakui smw kslhanx semasa hdp,dan menutupi kslhanx dg memperbanyak AMAL SHOLIH,menuntut ilmu,dan selalu minta ampun kpd Allah.bagi qt yg sesama hamba Allah mari qt selalu mohon ampun kpd Allah agr qt selalu di jauhkan dari fitnah Dajjal/pun fitnah org yg berhati seperti Dajjal,Naudzu billahimin dzalik!!!

 • banyak fitnah dajjal yg membuat org menjadi tersesat.

  untuk kaum muslimin untuk bahaya fitnah dajjal………..

 • jojo

  byk yg mengira bhwa djl adl makhluk Allah yg terkutuk dan namti di akhir zaman dia akan muncul. kita harus behati-dgn fitnah dajjal yg membahayakan…………..
  saya sebagai muslim berharap u/waspada saja dgn fitnah dajjal…

 • erick

  dajjal menjauhlah engkau dari diriku

 • dean

  banyak sekali orang2 bermental dajal, bejibun nek….

 • wahai semua orang-orang diMuka bumi jangan sampai kita terjerumus oleh hal-hal yang tidak baik,dzalim,atau pun hal-hal yg buruk..

  maka dari itu kita semua org-org yang beriman untuk lebih dekat lagi kepada ALLAH SWT,kita ber doa untuk keselamatan org2 yg dimuka bumi ini .. untuk menghindari hal2 yg tdk diinginkan .. seperti dajjal yg kafir yg makhluk terkutuk.!!!

 • tsaome

  ayo tingkatkan ibadah kita dan kuatkan iman kita untuk memerangi dajjaal

 • indra

  yahudi bangsat,amerika adalah negara yahudi gus dur adalah anak buah yahudi yang senantiasa berbicara layaknya orang yahudi.

 • tyo

  aku ingin bertanya apakah dosa aku bisa diampuni padahal aku sudah berjanji pada Allah supaya aku tidak berbuat perbuatan tercela lagi

 • emil

  sering2lah baca alQuran nya y..

 • Wahai umat ISLAM bersatulah!!!……
  saudara kita butuh uluran tangan kita (PALESTIN), hanya dua kata yang yang dapat melepaskan palestina dari pitnah dajjal yaitu….
  khilafah….
  jihad….

 • hiii..aku takut bila mendekati hari kiamat ,aku akan terjerumus dari fitnah dajjal.ya…allah jauhkanlah aku dari fitnah dajjal amiiin

 • Ayub

  Biar ga ragu akan britanya, itu keterangan dajal didapet dr hadis apa ya?

 • Alexis

  Setuju Wendis, tapi alangkah baiknya kalau dibantu dengan mulai hari tidak membeli barang made in Amerika dan sekutunya. Kalau kita masih pake Rinso, Lux Pepsodent, Susu Bendera, Dancow. Sama saja anda mendukung invasi Israel ke Palestine. Bagaimana teman-teman ?

 • bagus…. bikin orang tobat tapi mana videonya non……

 • HAMKA AS’AD

  as.AURA DAJJAL sd ada di hdpan kt smuax,Kerusakan*HATI*Scara kseluruhan ummat manusia di muka bumi ini tampa kita sadari,.inilah komentar sederhana saya.

 • amin

  dajjal..

 • amin

  mungkin dajjal itu di ciptain buat ujian yang terberat sepanjang jaman n ujian terakhir buat manusia di dunia khususnya orang muslim.. makanya dia hebat bgt pengaruh jahatnya,ilmu gaibnya juga hebat bgt,yah,, mnurut gw itu kehendak allah,siapa yang bisa nolak coba??mendingan doa aj d biar ga ketemu sama dia,iih..naujubilah deh…

 • Mudahan aku selamat.

 • Wow it’s very trouble………

 • Dajjal sesungguhnya blm muncul,tp pengikutny dh bnyak..gmana klo dh dteng bneran..smoga qt dpt terhindar dr fitnah dajjal

 • alea

  ya ALLAH lindungi lah kami dari Dajjal atau orang2 yang mempunyai sifat Dajjal

 • astagfirullah…
  dajjal akan datang,,
  kita harus berjihad melawan dajjal..

 • Tamu

  salam..
  saia bukan Muslim..
  tapi setahu saia..ada 1 organisasi di dunia yg menurut beberapa sumber yang saia baca, merupakan dajjal (di agama Kristen disebut AntiKris).
  Mungkin teman2 pernah dengar juga.
  Yaitu Zionisme International (beranggotakan orang2 Yahudi yang sesat)..GBu

 • anda

  Dajjal adlh suatu keniscayaan dtgnya.
  mohon perlindungan Allah.
  10 ayat pertama dari al-kahfi menurut hadist adalah do’a ampuh untuk memohon perlindungan kpd Allah.

 • FUJIWARA KYOSIRO

  HANYA ORANG ISLAM & MUKMIN SEJATILAH,,
  YANG BSA SELAMT DARI BAHAYA DAJALL & SYTAN…
  SEMOGA KITA SMUA SLLALU DALAM LIMPAHAN RAHMT ALLAH SWT,
  AMINYAROBALLALAMIN

 • astagfirullah Alazim,,,!

  jauhkn lh kmi dri fitnah dajjal,,,!

 • thanks bangetts,,,bwt infonya ttg dajjal,,,
  smaga kita tdk akan bertemu dgn dajjal dan terhindar dari fitnahnya…”AMIEN”

 • Siap sedia semua….
  sebelum ia berlaku…

 • Ajik

  ya Allah jauhkan lah kami dari fitnah dajjal,,,,,,,

 • Hamba Allah

  Tanpa disadari sebenarnya kita sekarang sudah masuk di era fitnah dajjal. Ayo renungi dan resapi, dajjal sudah berada di sekeliling kita, musik, pornografi dan pornoaksi, dll …

 • Semoga Alloh SWT melindungi kita dari fitnah DAJJAL

 • Jawoto

  Ass. Marilah kita perangi Dajjal mulai dari diri kita, keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita dengan Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman hidup, mendirikan sholat berjamaah, berzakat, berinfak dan bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit semata-mata karena Allah S.W.T, amien.

 • nur indah

  ih… dajjal serem bgt……….

 • p4ndjul

  Ya ALLAH mdh”an hamba d jauhi dri fitnah Dajjal yg terkutuk.

  Dan mdh”an swdra” hamba yg ada d palestina bsa mng mlwan pengikut dajjal y ALLAH.

  Amien.. . . . . . . . . .

 • hanung

  saya ikut panjul aja dehhhhhhhhhhhhh1 amin

 • ifnu

  terima kasih,telah menambah wawasan saya,saya copiyaaa

 • Nining Aidil

  Assalamu’alaikum, saya copy untuk blog saya ya, jazakumullah khoir

 • ricard

  apakah fitnah dajjal itu hanya mengenai orang – orang yang hidup ataukah orang yang mati juga……?

 • HIKMAH PUJI A

  Ya allahampunillah hambamu ini yang selama ini telah sesat darimu ini ya allah dan mudahkanlah saudara saudara kami yang ada dipalestini, dijalur gaza, dan dihamas,semoga saudara saudara kami ytang ada di sana mendapatkan ketabahan amin ya robil alamin

 • Hindradi

  Fitnah Dajjal pada jaman sekarang mungkin adalah isme-isme yang digulirkan oleh orang-orang pinter, seperti emansipasi, persamaan gender, liberalisme, atheisme, komunisme, sosialisme, kapitalisme, globalisasi, terorisme, pluralisme, materialisme, zionisme, fraternity, sekulerisme, dan isme apa saja yang bertentangan denga dienul Islam.

 • Dan akan tetapi manusia takan bisa mengenali seperti apakah fitnah dajjal itu namun yg pasti hindarilah ghibah atau bergunjing tentang org lain.Ok,kawan2 kalian bisa membacax di google ketik ghibah.Nanti kalian tahu sendiri apa itu fitnah dajjal dan yg menjadi jalannya fitnah dajjal.

 • Siswo Raharjo

  Assalamu’alaikum, minta ijin saya copy untuk blog saya ya, jazakumullah khoir

 • ekalita sari piesant

  Harus dibedakan mana yang bersifat ramalan dan mana yang memang menunjkkan gejala kerusakan akibat perbuatan manusia seperti tanah di Jakarta yang terus turun hal ini jika tidak diperbaiki maka tidak menutup kemungkinan apa yang telah diprediksikan dan bisa diukur dengan keilmuan bisa terjadi….Memang ulama dan pemerintah harus bekerja sama dalam mengeluarkan peraturan pemerintah dan fatwa MUI yang saling mendukung tentang kerusakan yang ada…karena pada dasarnya rakyat mengikut

 • ekalita sari piesant

  kepada pemimpinnya…wallahu’alam..pemerintah mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur apa yang bisa tampil di televisi dan apa yang tidak, apa yang bisa beredar di internet dan apa yang tidak demikian juga dengan barang2 yang beredar, pemilihan aparat, kontroling dan sebagainya..memperbaiki kualitas instansi juga menjadi kompetensi pemerintah..ya memang sebenernya yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah dan ulama kalau mau jujur sedangkan rakyat tinggal mengikuti….wallahu’alam…

 • dee

  “Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir (sebelum salam), mintalah perlindungan pada Allah dari 4 hal: [1] siksa neraka jahannam, [2] siksa kubur, [3] penyimpangan ketika hidup dan mati, [4] kejelekan Al Masih Ad Dajjal.” Do’a yang diajarkan, “Allahumma inni a’udzu bika min ‘adzabil qobri, wa ‘adzabin naar, wa fitnatil mahyaa wal mamaat, wa syarri fitnatil masihid dajjal” (HR. Muslim).

 • dee

  “Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir (sebelum salam), mintalah perlindungan pada Allah dari 4 hal: [1] siksa neraka jahannam, [2] siksa kubur, [3] penyimpangan ketika hidup dan mati, [4] kejelekan Al Masih Ad Dajjal.” Do’a yang diajarkan, “Allahumma inni a’udzu bika min ‘adzabil qobri, wa ‘adzabin naar, wa fitnatil mahyaa wal mamaat, wa syarri fitnatil masihid dajjal” (HR. Muslim).

 • Trimakasih, tambah luas pengetahuan kita mengenai Dajjal. 

 • 5057akulahhb

  Semuga Muslim Muslimat selamat dri fitnah Dajal.amin

 • ya Allah. jauhkanlah umat Islam dari fitnah dajjal…..Amin

 • semoga allah melindungi kita semua dari fitnah dajjal…..amiiiin

 • Enda

  apabila kita belum mendapatkan dajjal kelak, upayakan anak cucu kita WAJIB diajarkan mengenai datangnya dajjal agar terhindar darinya….Astagfirullah….

 • Friday You Ninetoo

  Saya suk dg artikel saudara, tpi tolong diperkuat dg Al-Qur’an, saya minta refernsi yg menjlaskn tg dajjal

 • Nha Bohay Ciiesweetgirl’s

  Astagfirullahaladziim..ya allah q Berlindung kpda mu, jauhkan lh kami dri fitnah dajjal yG kejji N jauhkan lindungilh kami ya allah..amiin

 • agus

  Apakah hanya orang2 muslim aja yang mendapat kan fitnah2 itu?

 • mamen

  ngga taunya yg nulis artikel ini sendiri dajjal, hayoo…gimana tuh?

  • Mah Mud

   Dengan Sendirinya Muncul Dajjal Seperti ente… Dimana ada orang memberi pencerahan tentang kebaikan.. Eee ente langsung Curiga…Ente Korban acara Goyang Caisar Bro.. Taubatlah.. Karena Fitnah itu Kejam..

  • kucit

   kata kata,,, kamu itu berindikasikan fitnah,, dasar lol

  • Manyonk Jr.

   @mamen: Dajjal itu sifatnya y ky elo

  • Jouly Ganteng

   Jangan berprasangka buruk kepada orang lain, karena kita belum tentu baik dari mereka

  • MANzz

   wkwkkwk, ini org komentar gk dipikir dluuu

 • ekaita

  bid’ah dianggap sunnah, misal: tahlilan dianggap sunnah sedangkan taksiyah bid’ah, dst ini maksudnya. Tapi jika mempertentangkan tahlilan vs taksiyah ini juga tidak benar karena bs menyebabkan tumpahnya fitnah krn keduanya sesama muslim tetapi beda derajat pemahaman.

  Rasul berkata ambillah yang mudah. Pengertiannya sunnah ini mudah tetapi jika seseorang tidak mengambil sunnah saja melainkan menambahkannya sendiri seperti mengafani mayat wajib satu helai, sunnah 3 helai, mrk menambahkan sendiri 5 helai. Maka yang mudah itu adalah yang sunnah tetapi jika mengambil bukan sunnahpun hukumnya boleh selama tidak mengurangi yang wajib walaupun itu akan lebih menyusahkan secara umum tetapi mereka merasa itu lebih mudah utk mrk krn sudah mjd kebiasaan dalam masy maka hal ini tidak boleh mjd bahan perselisihan atau perdebatan.
  Aqiqah sunnah muakkad sedangkan 4 bulanan, 7 bulanan ini sedekah biasa. Yang tidak boleh mendahulukan 4 bulanan dan 7 bulanan tetapi tidak melakukan aqiqah. Tetapi jika krn keluasan rizki seseorang melakukan aqiqah, juga 4 bulanan dan 7 bulanan maka ini boleh dan tidak boleh diperdebatkan. Karena semua kerangkanya silaturahim dan sedekah.
  Nabi palsu tidak boleh tetapi kalau wali ini ada terus dan ini bentuknya bisa ulama dan bisa penguasa yang adil. Lewat mrk ini kita dibimbing memahami pemahaman Qur’an dan sunnah secara kontekstual.

 • ekaita

  fitnah ad-dajjal al-masih adalah menyetujui bahwa nabi isa adalah Tuhan dsb tetapi jika memahami cara pandang mrk dan mencari titik temu sesuatu yang ada di agama mrk dengan yang ada dalam qur’an dan sunnah ini bukan fitnah melainkan berusaha menyatukan pemikiran yang sudah ada sesuai qur’an dan sunnah tetapi dgn cara pikir mrk.
  Untuk memudahkan mrk sendiri mengenali ajaran mrk yang memang dr Allah asalnya dan mana yang sudah dirubah dan disembunyikan. Karena Aristoteles sendiri membedah injil dengan heuremeneutika utk mencari kebenaran yang sifatnya essensial dan mengenali hal2 yg sifatnya batil menurut cara pandangnya. Bukan kita menyepakati semuanya tetapi hanya yang sesuai dengan qur’an dan sunnah. Karena utk qur’an dan sunnah kita dituntut utk bersikap objektif walaupun kita melihatnya dari budak habasyi kalau memang itu qur’an dan sunnah kita ambil.
  pada prinsipnya kita disuruh utk mengikuti/menyepakati semua yang berasal dr qur’an dan sunnah dan meninggalkannya selain itu.

 • ekaita

  kalau skrg ini kan yang ditempuh jalan berdebat utk pengikut kristen dan islam padahal islam, kristen dan yahudi bisa melihat hal-hal yang sama ukurannya dalam qur’an dan sunnah dan meninggalkan sisanya, ini kaitannya untuk mengurangi perbedaan di antara mrk. Misal zina itu pd asalnya dilarang pd ketiga agama tsb, babi, minuman keras, dsb dan ini diperlukan utk menetapkan kontrak sosial, aturan sosial serta kenegaraan. Bukan seperti yang dilakukan selama ini debat tanpa tujuan sedangkan perbedaan keyakinan itu hak setiap orang. Hak thd mrk sudah dijalankan menyampaikan syahadat dan ini ada di azan yang dikumandangkan shalat, dakwah di channel-channel televisi, majalah islam, buku2 shg tidak perlu memaksa dan itu pilihan mrk sendiri mau mengenali jalan fitrah atau tidak sedangkan akses ke sana sangat mudah bs lewat radio, televisi dan internet.
  Jaman para nabi dan sahabat tidak ada shg pd masa itu mrk menempuhnya dgn memberitahukan satu2 kepada penduduk yang mrk pimpin hanya sekedar menggugurkan kewajiban kalau yahudi dan nasrani dalam kepemimpinan mrk sudah tahu adanya syahdat, menerima atau tidak itu hak mrk.
  Sbgmn, Umar menyapa seorang yahudi tua dan menyampaikan apakah dirinya sudah tahu akan syahadat yang menyatakan Allah sebagai Tuhan dan Muhammad adalah utusan Allah.Nenek itu berpikir Umar akan memaksanya maka dengan rasa benci dia berkata, iya, aku sudah tahu.

  Umar menjawab,”alhamdulillah, sudah gugur kewajibanku untuk menyampaikan syahadat.” lalu berjalan meninggalkan nenek itu.
  Nenek itu memanggil Umar,” ya amirul mukminin, hanya begitu saja?”
  “Iya, mengapa? Kewajibanku hanya menyampaikan padamu agar kelak ketika Allah menghisabku, gugur kewajibanku untuk menyampaikan syahadat.”
  “Wahai, Umar bimbinglah aku mengucapkan syahadat sesungguhnya aku ingin menjadi seorang muslim.”

 • Nurul Hidayati

  Artikel ini udah lama jga,, tetapi akhir jaman msh rahasia Allah,,, Smoga manusia bisa memilih jalan yg benar bukan kebathilan.Makasih artikel y

 • aldi

  kita semua tidak pernah tau kpn dajjal atau kiamat akan datang , yg terpenting sekarang adalah meningkatkan Iman da Takwa kita terhadap ALLAH SWT

 • Fikri Julian Wandira

  gan saya punya saran penting nih, jika kalian bertemu dengan dajjal dan dia menawarkan sebuah neraka dan surga, pilih saja neraka. sebab neraka sebenarnya adalah surga dan surga adalah neraka. Jika kalian bertemu dengan dajjal ingat saran saya ya gan……. :)

Lihat Juga

Stop Makan Mayat Saudaramu!