Home / Dasar-Dasar Islam / Fiqih Islam / Fiqih Ahkam / Amalan Sunnah Selama Bulan Ramadhan (Bag. Keempat/Akhir)

Amalan Sunnah Selama Bulan Ramadhan (Bag. Keempat/Akhir)

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
ilustrasi (inet)
ilustrasi (inet)

dakwatuna.comBerikut ini adalah amalan yang sesuai sunah Nabi, baik sunahqauliyahdanfiliyahyang bisa kita lakukan selama bulan Ramadhan.

Tarawih Pada Masa Rasulullah

Dari Aisyah Radhiallahu Anha, dia berkata:

??? ????? ??????? ??? ????????? ????? ??? ???????? ????? ??????? ???????? ???????

Bahwa Rasulullah tidak pernah menambah lebih dari sebelas rakaat shalat malam, baik pada bulan Ramadhan atau selainnya. (HR. Bukhari No. 2013, 3569, Muslim No. 738)

Dari Jabir bin Abdillah Radhiallahu Anhu, dia berkata:

??? ??? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???? : ?? ???? ???? ? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? ?? ????? ? ??? : ??? ??? ?? ??? ? ? ??? : ???? ?? ???? ? ??? : ??? ?? ???? ?????? ????? ?????? ? ??? : ????? ??? ???? ????? ? ?? ????? ? ??? : ???? ??? ????? ??? ??? ????

Ubay bin Kaab datang kepada Rasulullah SAW. dan berkata: Wahai Rasulullah, semalam ada peristiwa pada diri saya (yaitu pada bulan Ramadhan). Rasulullah bertanya: Kejadian apa itu Ubay?, Ubay menjawab: Ada beberapa wanita di rumahku, mereka berkata: Kami tidak membaca Al-Quran, maka kami akan shalat bersamamu. Lalu Ubay berkata: Lalu aku shalat bersama mereka sebanyak delapan rakaat, lalu aku witir, lalu Ubay berkata: Nampaknya nabi ridha dan dia tidak mengatakan apa-apa. (HR. Abu Yala dalam Musnadnya No. 1801. Ibnu Hibban No. 2550, Imam Al-Haitsami mengatakan: sanadnya hasan. Lihat Majma az Zawaid, Juz. 2, Hal. 74)

Dari keterangan dua hadits di atas, kita bisa mengetahui bahwa shalat tarawih pada masa Rasulullah SAW. masih hidup adalah delapan rakaat, dan ditambah witir, dan tidak sampai dua puluh rakaat. Oleh karena itu Syaikh Sayyid Sabiq berkomentar:

??? ?? ??????? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ???

Inilah sunah yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan tidak ada sesuatu pun yang shahih selain ini. (Fiqhus Sunnah, 1/206)

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata:

???????? ??? ??????? ?????? ????? ???????? ???? ?????? ????? ???????? ” ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????? ????????? ???????? ??? ???????? ????????? ??????? ??????????? ” ????????????? ??????? ? ?????? ????????? ??????? ???????? ????? ??????? ??? ?????????????

Dan ada pun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari hadits Ibnu Abbas, Bahwa dahulu Rasulullah SAW. shalat pada bulan Ramadhan dua puluh rakaat dan ditambah witir maka sanadnya dhaif, dan telah bertentangan dengan hadits dari Aisyah yang terdapat dalam shahihain (Bukhari dan Muslim). (Fathul Bari, 4/253) Imam Al-Haitsami juga mengatakan: Dhaif. Lihat Majma Az Zawaid, 3/ 172)

Demikian keadaan shalat Tarawih pada masa Rasulullah SAW. masih hidup.

Tarawih Pada masa Sahabatdan generasi setelahnya

Pada masa sahabat, khususnya sejak masa khalifah Umar bin Al-Khathab Radhilallahu Anhu dan seterusnya, manusia saat itu melaksanakan shalat tarawih dua puluh rakaat.

??? ?? ????? ????? ????? ??? ??? ??? ?????? ???? ????? ????? ??? ??? ????? ??????? ?? ??????? ????????? ?????? ??? ???????: ????? ??? ????? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ??????? ?? ????? ????? ??? ???? ???? ???? ????? ????? ??? ??? ?????? ???? ??????? ????????? ????: ???? ????? ????? ???? ????? ????? ????

Dan telah shah, bahwa manusia shalat pada masa Umar, Utsman, dan Ali sebanyak 20 rakaat, dan itulah pendapat jumhur (mayoritas) ahli fiqih dari kalangan Hanafi, Hambali, dan Daud. Berkata At-Tirmidzi: Kebanyakan ulama berpendapat seperti yang diriwayatkan dari Umar dan Ali, dan selain keduanya dari kalangan sahabat nabi yakni sebanyak 20 rakaat. Itulah pendapat Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak. Berkata Asy-Syafii: Demikianlah, aku melihat manusia di Mekkah mereka shalat 20 rakaat. (Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 1/206

Imam Ibnu Hajar menyebutkan:

?????? ?????? ??? ???????? ????? ” ????? ??????? ?????????? ??? ??????? ????? ????????? ??????????? ” ??????? ???????? ??? ????? ???? ?????? ?????? ????? ” ???????????? ??? ???????? ?????????? ????????? ??????? ????????? ????????? ???????? “

Dari Yazid bin Ruman, dia berkata: Dahulu manusia pada zaman Umar melakukan 23 rakaat. Dan Muhammad bin Nashr meriwayatkan dari Atha, dia berkata: Aku berjumpa dengan mereka pada bulan Ramadhan, mereka shalat 20 rakaat dan tiga rakaat witir. (Fathul Bari, 4/253)

Beliau melanjutkan:

??????? ???????? ????? ????? ???? ?????? ??????? ??? ????? ????? ” ????????? ??????? ??? ???????? ??????? ??? ???????? ??????? ??? ????? ????????? – ??????? ?????????????? – ?????????? ??????? ???????????? ???????? ???????????? ????????? ” ??????? ?????? ???? ????????? ?????????? ????????? . ?????? ????????????????? ???? ????????????? ” ??????? ??????? ?????????? ?????????????? ???????? ???????????? ?????????? ????????? ??????????? ? ???????? ??? ????? ???? ?????? ????? “

Muhammad bin Nashr meriwayatkan dari jalur Daud bin Qais, dia berkata: Aku menjumpai manusia pada masa pemerintahan Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz yakni di Madinah- mereka shalat 39 rakaat dan ditambah witir tiga rakaat. Imam Malik berkata, Menurut saya itu adalah perkara yang sudah lama. Dari Az-Zafarani, dari Asy Syafii: Aku melihat manusia shalat di Madinah 39 rakaat, dan 23 di Mekkah, dan ini adalah masalah yang lapang. (Ibid)

Sementara itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari tarawih-nya Ubay bin Kaab yang 20 rakaat, beliau berkata:

??????? ??????? ???? ???????????? ????? ?????? ???? ?????????? ? ????????? ????????? ????? ??????????????? ?????????????? ?????? ?????????? ???????? . ???????????? ???????? : ???????? ???????????? ???????? ? ??????? ????? ??????? ?????? ?????? ???????????? ?????????? .

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa itu adalah sunah, karena itu ditegakkan di antara kaum Muhajirin dan Anshar dan tidak ada yang mengingkarinya. Sedangkan ulama lainnya menyunnahkan 39 rakaat, lantaran itu adalah perbuatan penduduk Madinah yang telah lampau. (Majmu Al-Fatawa, 23/112)

Lalu, yang lebih baik dari semua ini? Imam Ibnu Taimiyah berkata:

???????????? ????? ?????? ????????? ?????? ????? ???? ????? ????? ?????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ?????

Yang benar adalah bahwa itu semua adalah baik, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad Radhiallahu Anhu. (Ibid)Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Taimiyah.

Telah masyhur dalam madzhab Imam Malik adalah 39 rakaat, demikian keterangannya:

???? ???? ??? ?? ????? ?? ??????? ???? ??? ?????.

??? ????????: ???? ??? ???? ?? ???????? ???? ???? ???? ???? ????? ?????? ?????? ??????? ???? ????? ?????? ??????? ?????? ?? ??? ??????? ?????? ????? ????? ???? ??? ????? ?????? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ?????? ??????? ??? ??????? ??? ????? ??????? ???? ????? ??? ???.

Dan madzhab Imam Malik adalah 39 rakaat belum termasuk witir. Berkata Imam Az-Zarqani: Ibnu Hibban menyebutkan bahwa shalat Tarawih dahulunya adalah sebelas rakaat, mereka membaca surat yang panjang dan itu memberatkan bagi mereka, lalu mereka meringankan bacaan namun menambah rakaat, maka mereka shalat 20 rakaat belum termasuk witir dengan bacaan yang sedang-sedang, kemudian mereka meringankan lagi bacaannya dan rakaatnya menjadi 39 rakaat belum termasuk witir, dan perkara ini telah berlangsung sejak lama. (Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 1/206, cat kaki no. 2)

Jadi, para imam ini, tidak mempermasalahkan banyak sedikitnya rakaat. Namun mereka melihat pada esensinya yakni ketenangan dan kekhusyuan. Jika mereka ingin membaca surat yang panjang, mereka menyedikitkan jumlah rakaat, jika mereka memendekkan bacaan, maka mereka memperbanyak jumlah rakaat.

Berkata Imam Asy-Syafii Radhiallahu Anhu:

???? ????????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????? ? ?????? ?????????? ????????? ??????????? ???????????? ???????? ? ??????????? ??????? ???????

Sesungguhnya mereka memanjangkan berdiri dan menyedikitkan sujud maka itu baik, dan jika mereka memperbanyak sujud dan meringankan bacaan, maka itu juga baik, dan yang pertama lebih aku sukai. (Fathul Bari, 4/253)

Demikianlah pandangan bijak para imam kaum muslimin tentang perbedaan jumlah rakaat tarawih, mereka memandangnya bukan suatu hal yang saling bertentangan. Tetapi, semuanya benar dan baik, dan yang terpenting adalah mana yang paling dekat membawa kekhusyuan dan ketenangan bagi manusianya.

8. Umrah ketika Ramadhan adalah sebanding pahalanya seperti haji bersama RasulullahSAW

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu Anhuma, bahwa Rasulullah SAW. berkata kepada seorang wanita Anshar bernama Ummu Sinan:

??????? ???????? ??? ????????? ??????? ??????? ???? ??????? ?????

Sesungguhnya Umrah ketika bulan Ramadhan sama dengan menunaikan haji atau haji bersamaku. (HR. Bukhari No. 1863, Muslim No. 1256)

9. Menjauhi perbuatan yang merusak puasa

Perbuatan seperti menggunjing (ghibah), adu domba (namimah), menuruti syahwat (rafats), berjudi, dan berbagai perbuatan fasik lainnya, mesti dijauhi sejauh-jauhnya agar shaum kita tidak sia-sia.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

???? ???? ??????? ?????? ???? ???? ????????? ?????? ????????

Betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. (HR. Ahmad No. 9685, Ibnu Majah No. 1690, Ad Darimi No. 2720)

Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan: hasan. (Taliq Musnad Ahmad No. 9685), Syaikh Husein Salim Asad mengatakan: hadits ini shahih. (Sunan Ad Darimi No. 2720. Cet. 1, 1407H. Darul Kitab Al-Arabi, Beirut). Wallahu Alam

Redaktur: Samin B

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (6 votes, average: 9,17 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Farid Nu'man Hasan
Lahir di Jakarta, Juni 1978. Alumni S1 Sastra Arab UI Depok (1996 - 2000). Pengajar di Bimbingan Konsultasi Belajar Nurul Fikri sejak tahun 1999, dan seorang muballigh. Juga pengisi majelis ta'lim di beberapa masjid, dan perkantoran. Pernah juga tugas dakwah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selama dua tahun. Tinggal di Depok, Jawa Barat.

Lihat Juga

Ilustrasi - Memotong kuku. (doctoroz.com)

Sunnah Fitrah, Ladang Pahala yang Sering Terabaikan